Webináře ASIO

28. ledna 2014 v 14:47

31.01.2014 - Využití dešťové vody v domácnosti

Popis webináře: Pro navrhování zařízení využívající srážkovou vodu v domácnosti je dobré znát několik zásad a mít znalosti potřebné k optimálnímu návrhu a volbě systému a zařízení. Je připravena norma zabývající se touto problematikou. Pro rok 2014 pak firma ASIO připravila několik novinek v této oblasti.

28.02.2014 - Objekty parkovacích ploch - HDV, předčištění, odlučovače lehkých kapalin a zásak

Popis webináře: Další z webinářů o hospodaření se srážkovými vodami, na programu je zopakování zásad a pak představení nových poznatků AS-AKU FILTRU (zařízení na předčištění zasakovaných, vypouštěných nebo akumulovaných vod) a nových ekonomických blocích používaných k vytváření akumulačních prostor v podzemí. Součástí webináře bude i související tématika odvodnění parkoviště.

28.03.2014 - Čistírny odpadních vod pro rodinné domy a menší obce - (decentrál) od vegetačních ČOV po membrány - návrh a realizace

Popis webináře: V rámci webináře budou představena řešení čištění odpadních vod jak pro individuální stavby, tak i pro skupiny staveb a malé obce. Dtto i pro skupiny čistíren a jejich dálkové řízení a ovládání.

25.04.2014 - Průmyslové ČOV, membránové technologie na odstranění uhlovodíků

Popis webináře: V roce 2013 byl dokončen projekt TAČR s tématikou odstraňování uhlovodíků, v jehož rámci byly zkoumány především technologie odstranění uhlovodíků z odpadních vod pomocí membrán. Tyto technologie jsou určeny především pro čištění odpadních vod z myček automobilů a průmyslových vod.

30.05.2014 - Objekty na stokových sítích - ČS a OK

Popis webináře: Odprezentována bude problematika čerpacích šachet (jejich navrhování a provoz) a odlehčovacích komor, včetně ekonomiky výstavby a dále i novinek pro rok 2014.

27.06.2014 - Možnosti úspor v restauracích a hotelových provozech - šedé vody - energie i voda + lapáky tuků - automat (AS-GW AQUALOOP, AS-SiCLARO, AS-FAKU)

Popis webináře: V duchu udržitelnosti tj. při snížení nákladů na vodu a teplo lze realizovat rekonstrukce a nové zdravotně technické instalace. Použitá voda představuje nemalý a využitelný zdroj energie. Další úspory je pak možno v souvislosti s vodou hledat i při její recyklaci nebo využití srážkové vody na splachování WC, apod. Nejekonomičtější je pak provedení změny v době rekonstrukce nebo při realizaci nových staveb. Odprezentovány budou i nové výrobky v této oblasti - lapáky tuků se zvýšenou účinností, výměníky, zařízení na recyklaci vod.

25.07.2014 - Odstranění zápachu, odvodňování kalu

Popis webináře: Stále více se v budoucnosti budeme potkávat v souvislosti s čištěním vod i s problematikou zápachu a jeho řešením. Mezi nejúčinnější technologie pak patří systémy na principu fotokatalytické oxidace.

29.08.2014 Sinice, ochrana povrchových vod

Popis webináře: ASIO, má již značné zkušenosti s realizací opatření na ochranu vodních nádrží před trofizací cyanobakteriemi a je schopno tyto zkušenosti předávat a šířit dál.

26.09.2014 - Energie, OZE, šedé vody

Popis webináře: NEW je akronym pro nový přístup k čištění vod zohledňující minimalizaci spotřeby vody a její recyklaci, recyklaci nutrientů a energetickou stránku čištění odpadních vod - tj. jak úspory ve spotřebě, tak i získávání tepla a el. energie z odpadních vod.

31.10.2014 Desinfekce

Popis webináře: ASIO má řadu realizací v oblasti čištění odpadních vod z nemocnic a je to mimo jiné také tématika které se chce v budoucnosti podrobněji věnovat.

28.11.2014 - Úprava pitných vod

Popis webináře: Progresivní technologie při úpravě pitných vod.

12.12.2014 Nové výrobky a technologie pro rok 2015

Popis webináře: Bilancování roku 2014 - aneb co se povedlo výzkumu a vývoji připravit pro rok 2015. Nové výrobky, nové technologie.

Chcete-li se dovědět více, přihlaste se na tyto webináře pomocí instrukcí zde.
 

Asio se účastní jarních seminářů ČOV jako přednášející

28. prosince 2013 v 13:11
Společnost Asio - výrobce septiků, ČOV a systémů na odvodnění pozemků, vás srdečně zve na tradiční jarní semináře, "Čištění komunálních vod od A do Z … aneb ABECEDA novinek". Ty budou tentokrát zaměřeny na čištění komunálních vod a to od A do Z - od přírodních způsobů až po recyklaci odpadních vod, včetně recyklace tepla, nutrientů a související problematiky zápachu. Zmíněny budou nejnovější poznatky z oblasti jak vegetačních, tak "strojních" ČOV a také informace o nových polutantech a technologiích na jejich odstraňování. Na přání vodoprávních úřadů je zařazen i příspěvek týkající se postupu stanovení emisních limitů kombinovaným postupem.

Témata seminářů

High tech - dopolední část Domovní vegetační ČOV - Ing. Michal Kriška, Ph.D. (FAST VUT v Brně) Stabilizační nádrže jako terciální stupeň čištění - Ing. Eva Mlejnská (VÚV TGM, v.v.i.)

Membránové ČOV - Ing. Milan Uher (ASIO, spol. s r.o.), Ing. Marek Holba, Ph.D. (BÚ AV ČR v.v.i.) (řešení malých i velkých ČOV pomocí MBR - nové ČOV i intenzifikace)

Vize v ČOV, nové trendy a technologie (léky, drogy, chemie) - Ing. Karel Plotěný (ASIO, spol. s r.o.)

Kombinovaný přístup stanovení emisních limitů - Ing. Karel Plotěný, Ing. Oldřich Pírek (ASIO, spol. s r.o.)
Dešťové vody, šedé vody a využití tepla - Ing. Adam Bartoník, Ing. Karel Plotěný (ASIO, spol. s r.o.) (nejnovější informace a návaznosti - viz projekt AQUALOOP)

Zápach - úvod do problematiky - Ing. Ondřej Unčovský, Ing. Oldřich Pírek (ASIO, spol. s r.o.) (úvod do problematiky, poznávání zápachu)

Termíny a místa seminářů

 • 28.01.2014 - 9:00-14:00 - Ostrava, Dům kultury města Ostravy, a.s., 28. října 124/2556, 709 24 Ostrava
 • 30.01.2014 - 9:00-14:00 - Praha, Konferenční centrum VŠCHT, kolej Sázava, Chemická (Ekonomická) 952, 148 28 Praha
 • 04.02.2014 - 9:00-14:00 - Hradec Králové, Kongresové centrum Aldis, a.s., Eliščino nábřeží 375, 500 02 Hradec Králové
 • 06.02.2014 - 9:00-14:00 - Brno, Kongresové centrum BVV, Výstaviště 1, 647 00
 • 11.02.2014 - 9:00-14:00 - Teplice, Dům kultury, Mírové náměstí 2950, 415 80 Teplice
 • 12.02.2014 - 9:00-14:00 - Plzeň, Západočeské muzeum, Kopeckého sady 2, 301 00 Plzeň
 • 13.02.2014 - 9:00-14:00 - Zlín, CENTROPROJEKT, a.s., Štefánikova 167, 760 01 Zlín
 • 18.02.2014 - 9:00-13:00 - Olomouc, Hotel Hesperia, Brněnská 55, 779 00 Olomouc
 • 20.02.2014 - 9:00-14:00 - České Budějovice, ČEVAK, a.s., Boženy Němcové 2, 370 10 České Budějovice

Změny v zákoníku práce 2014 a jak se na ně připravit?

28. prosince 2013 v 12:17

1. Právní úprava svéprávnosti fyzické osoby

Zaměstnance nebo zaměstnavatele v pracovněprávních vztazích, stanovení zákazu výkonu závislé práce do 15 let věku a důsledky neplatnosti právních jednání jsou nyní vyhrazeny občanskému zákoníku a zákoník práce (ZP) tuto problematiku - až na výjimky - již neupravuje.

2. Vadné právní jednání

Zákoník práce stanoví, ve kterých případech se ke konkrétnímu věcně nebo formálně vadnému právnímu jednání nepřihlíží a jsou tudíž právně neúčinná (např. výpověď z pracovního poměru, která nebyla dána písemně, ujednání v podnikové kolektivní smlouvě, která upravují práva zaměstnanců v menším rozsahu než kolektivní smlouvy vyššího stupně, vzdání se práva zaměstnancem, které mu přiznává ZP, kolektivní smlouva nebo vnitřní předpis, postoupení pohledávky ze základního pracovněprávního vztahu nebo převzetí dluhu zaměstnance vůči zaměstnavateli nebo naopak jinou osobou).

3. Okamžité zrušení pracovního poměru

Zákoník práce ve vazbě na obecnou úpravu v občanském zákoníku zavádí nový institut spočívající v možnosti okamžitého zrušení pracovního poměru, dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti zákonným zástupcem mladistvého zaměstnance mladšího 16 let věku s přivolením soudu, je-li to nezbytné v zájmu jeho vzdělávání, vývoje nebo zdraví.

4. Zákaz postoupení práva na mzdu, plat, odměnu

Zákoník práce stanoví zákaz postoupení práva na mzdu, plat, odměnu z dohody nebo jejich náhradu nebo použití tohoto práva k zajištění dluhu, s výjimkou dohody o srážkách ze mzdy.

5. Započtení proti pohledávce

Zákoník práce omezuje možnosti započtení proti pohledávce na mzdu, plat, odměnu z dohody nebo jejich náhradu, a to jen ve vazbě na podmínky stanovené pro výkon rozhodnutí srážkami ze mzdy v občanském soudním řízení.

Podívejte se na aktuální nabídku školení a kurzů zaměřených na změny zákonů.
 


Velkoformátové skenování na skenerech ProServ

20. prosince 2013 v 13:17

Společnost DIGIS je od roku 2006 autorizovaným distributorem knižních a stolních velkoformátových skenerů ProServ.

Velkoformátové stolní a knižní skenery ProServ skenují podklady formátů A2 - A0. Součástí portfolia jsou rovněž mikrofilmové kamery. Obě technologie je možno kombinovat a provádět tak prostřednictvím hybridního systému simultánní převod jak do digitální podoby (skenování), tak i doanalogové podoby (mikrofilmy). Produkty jsou převážně určeny zákazníkům z řad archívů, knihoven, muzeí, katastrálních, pozemkových úřadů, jednoduše všude tam, kde je vyžadována vysoká přesnost transformace a "citlivý" přístup k vzácným originálům.
ProServ
Svěřte nám nejen velkoformátové skenování, ale také velkoformátový tisk a kopírování. Spolehněte se na služby společnosti DIGIS, která patří mezi špičku ve svém oboru.

Navrhnite si skladovacie halu podľa vašich predstáv

19. listopadu 2013 v 15:29
V prípade, že sa zaujímate o menšiu oceľovú halu, môžete si ju sami vytvoriť v našom 3-Dkonfigurátore oceľovej haly EcoBuild. Vďaka tejto aplikácii si ju behom chvíle sami navrhnete a ihneď prehliadnete vizualizáciu.

V konfigurátore si vyberte z prednastavených šablón alebo zapojte svoju kreativitu. Najprv zadajte účel haly. Potom rozmery, opláštenie a príslušenstvo. Nakoniec doplňte lokalizáciu a požadovanú pomoc pri realizácii stavby. Projekt si potom môžete uložiť a kedykoľvek sa k nemu vrátiť. Ak nám pošlete vašu predstavu o podobe oceľovej haly, obratom vám vytvoríme cenovú kalkuláciu zadarmo.

Prečo skladové haly Astron?

Skladové haly a sklady dodávame "z jedného zdroja", a preto dokážeme haly postaviť rýchlo, efektívne a za minimálne náklady.
 • Rýchla dodávka s garanciou dodržania termínov
 • Fixný rozpočet
 • Využitie najnovších technológií
 • Optimálne tepelné a akustické vlastnosti
 • Dôraz na efektívne presvetlenie
Vďaka týmto parametrom sme schopní šetriť váš čas a peniaze nielen pri výstavbe haly, ale aj po jej dokončení. Na naše riešenia sa spoliehajú firmy po celej Európe - vedia, že sú v dobrých rukách. Vyrábame a dodávame menšie skladové haly, expedičné haly aj veľmi rozľahlé logistické centrá.

Česká obchodní inspekce si posvítila na ČOV

18. listopadu 2013 v 9:30
Ze zprávy ČOI jsme se dověděli, že od dubna 2012 do června 2013 provedla Česká obchodní inspekce celoplošnou kontrolní akci u 47 výrobců balených a/nebo na místě montovaných čistíren odpadních vod do 50 EO. Kontrolám podlehly i septiky.

Z celkem 47 výrobců domovních čistíren odpadních vod (dále DČOV) bylo vytipováno a následně do konce roku 2012 zkontrolováno 29 subjektů, včetně 3 kontrol u zahraničních výrobců ve spolupráci se Slovenskou obchodní inspekcí. Do konce června 2013 bylo zkontrolováno zbývajících 18 výrobců, včetně zjišťování informací ohledně jednoho zahraničního výrobce (Velká Británie).

Výsledky kontrol

Při kontrolách prováděných v roce 2012 odhalili inspektoři řadu chyb v předložené dokumentaci, včetně neexistence protokolů o zkoušce (ITT) u některých výrobků. Z celkového počtu 29 výrobců (z toho 3 slovenských, kontrolovaných SOI), bylo u 15 z nich zjištěno porušení zákona o technických požadavcích na výrobky (zák. č. 22/1997 Sb.). Největší počet pochybení se týkal označení CE, které nebylo doprovázeno všemi stanovenými údaji a charakteristikami. Na základě podkladů poskytnutých vodoprávními úřady byla potvrzena domněnka ČOI o existenci dvojí dokumentace - jedné pro ČOI a druhé pro stavební úřady. Výrobci plastových nádrží a dalších produktů v rámci stavebního řízení předložili úřadům další ES prohlášení o shodě, ve kterých uváděli jiné hodnoty účinnosti čištění, případně další hodnoty účinnosti čištění, které neměli podloženy zkušebními protokoly (N-NH4+ a Pcelk). Ve třech případech bylo zjištěno, že výrobci uváděli na trh výrobek bez posouzení shody. V jednom z případů s padělaným ES prohlášením o shodě, kdy jako podklad výrobce použil ES prohlášení o shodě jiného výrobce. Z uvedených důvodů byla kontrola prodloužena a bylo rozhodnuto zkontrolovat všechny výrobce uvedené MŽP.

Výrobci předpisy purušují


Porušení předpisů výrobci Zbývajících 18 výrobců bylo zkontrolováno v období od 2. 1. do 28. 6. 2013 a byla zjištěna další pochybení týkající se předložené dokumentace, zejména náležitosti označení CE a nedostatečné pokyny k montáži výrobků. I při těchto kontrolách se potvrdilo, že výrobci předkládají jiné prohlášení o shodě ke stavebnímu řízení a jiné při kontrole ČOI. Ve dvou případech byla odhalena neexistence protokolu o počáteční zkoušce typu (ITT), bez něhož nelze výrobek uvést na trh EU.

Ze 47 kontrolovaných subjektů, včetně 4 zahraničních, porušilo 20 výrobců (tj. cca 45 %) zákon o technických požadavcích na výrobky (zák. č. 22/1997 Sb.). V 6 případech inspektoři zjistili, že výrobci uváděli výrobky na trh bez posouzení shody, v jednom případě s padělaným ES prohlášením o shodě. Ostatní výrobci provedli posouzení shody stanoveným způsobem (v souladu s požadavky nařízení vlády č. 190/2002 Sb. a ČSN EN 12566-3+A1) a vydali ES prohlášení o shodě, ve kterém uváděli vlastnost účinnost čištění parametry shodnými s naměřenými hodnotami v protokolech o počáteční zkoušce typu, vydaných notifikovanou osobou.

Exkurze v čističce odpadních vod

17. října 2013 v 13:12
1. Kořenovou ČOV v obci Ebergersch (Gemeinde Lichtenau) pro 65 EO. Technologie zahrnovala septiky s 3 komorami, dvě kořenová pole sériově zapojená s vertikálním protékáním. Návrh vycházel z předpokladu 5 m2/1EO. Mocnost lože 700 mm se štěrkem s frakcí 4-8 mm. Součástí kořenovky bylo kalové pole pro stabilizaci kalů ze septiku dimenzované 0,4-0,5 m3/1EO.
kořenová ČOV 01
2. Kořenovou ČOV v obci Sonndorf (Gemeinde Burgschleinitz) projektovanou pro 130 EO, provozovanou pro 65 EO. Technologie byla složena z tříkomorové plastové nádrže, každá komora projektována na 10 m3, 3 paralelní pole á 5x25m s vertikálním průtokem, dočištění na horizontálním poli-kanálu cca 3x80m, vyústění bylo do zásakového mokřadu.
kořenová ČOV 02
3. Třetí navštívenou byla ČOV v obci Harmannsdorf projektovaná pro 4600 EO, provozovaná pro 3500 EO. Jednalo se o klasickou biologickou čistírnu, kde kořenová pole byla navržena jako dočišťovací stupeň. Akumulační rybníček o objemu 250m3, z něhož jsou zaplavována dvě kořenová pole o rozloze 1200 m2 s vertikálním průtokem a která garantují dodržení vypouštěcích limitů do povrchových vod.
kořenová ČOV 03
Exkurze proběhla 20. září 2012 v rámci projektu ANASEP a hlavním organizátorem bylo VUT ve spolupráci s rakouskou projekční firmou DI Kraner ZT GmbH. Za ASIO se zúčastnili Oldřich Pírek, Mirek Plotěný a Darina Vinklárková.
Projekt ANASEP řeší akutní problém vzniklý vydáním nové legislativy, zejména Nařízením vlády 416/2010, kterou byly zpřísněny požadavky na vypouštění do vod podzemních. Dosažení těchto požadavků je problematické zejména tam, kde není možné nebo vhodné použít aerobní biologické čištění tj. u objektů s velkým kolísáním produkce znečištění nebo dokonce sezónním provozem. Zpřísněné požadavky mají své opodstatnění - nízký obsah nerozpuštěných látek kvůli kolmataci a nebezpečí znehodnocení území z hlediska infiltrace a přísnější požadavek na odstranění dusíku pak z hlediska kvality pitné vody.
Stávající nejčastější řešení, septik a zemní filtr, buď není schopno požadovaných hodnot dosáhnout, případně nejsou na lokalitě odpovídající prostorové možnosti. U zemních filtrů je navíc také problém s jejich kolmatací, pokud unikají nerozpuštěné látky ze septiku. Projekt tedy řeší jak problematiku předčištění, tak různé způsoby dočištění - v rámci projektu mají být navrženy a odzkoušeny na poloprovozních zařízeních..

Vysoká škola NEWTON COLLEGE pořádá odbornou konferenci

10. října 2013 v 10:43
Vysoká škola managementu NEWTON COLLEGE Vás zve na 7. mezinárodní odbornou konferenci v rámci Evropského fóra podnikaní s velmi zajímavou skladbou přednášejících a hostů.
Naše vysoká škola managementu a psychologie NEWTON College se rozhodla navázat na dlouholetou tradici a ve spolupráci s Evropským hnutím v ČR uspořádat 7. mezinárodní odbornou konferenci v rámci Evropského fóra podnikaní. Téma konference je "Podnikaní v globálních podmínkách: výzvy a bariéry".
Na konferenci vystoupí významní zahraniční i domácí odborníci a zástupci EU, představitelé akademické sféry i reprezentanti finančního sektoru.
V úvodním bloku vystoupí se svými odbornými přenáškami z oblasti tematického zaměření konference pozvaní keynote speakeři. Následovat bude panelová diskuse s názvem Výzvy a bariéry v současných podmínkách složená z dalších předních expertů v dané problematice.

Konference se koná dne 21. října 2013 od 12.00 hodin v prostorách CERGE institutu, Politických vězňů 936/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město.
Registraci můžete provést na www.efp.cz

Moderní design se snoubí s tradicí

4. října 2013 v 18:46
Při výrobě našich šperků dbáme na moderní design, který odmítá jakékoliv konvence. Věříme, že zvláštní příležitosti si zaslouží ojedinělé šperky. Proto se do naší práce snažíme vkládat kreativitu všech, kteří se na ni podílejí. Výsledkem jsou pak kreativní šperky vyznačující se originalitou a výrobou z těch nejlepších materiálů.

Zásnubní prsteny v moderním designuZásnubní prsteny BISAKU osazené briliantem dokážou vyjádřit vaše pocity. Naše snubní prsteny se stanou vaší každodenní součástí, na kterou budete náležitě pyšní. Zlaté a stříbrné šperky s neotřelým designem zase uspokojí i ty nejnáročnější požadavky. Prohlédněte si naši širokou nabídku a nechte pracovat své smysly.

DVD přehrávače v dnešní době? Proč ne, když máte co přehrávat

3. října 2013 v 11:18

Nákup DVD přehrávače

Po delším váhání, zdali vůbec do dvd přehrávače investovat jsem se rozhodnul, že přece jen nějaké ty dvdčka doma ještě mám, a tak si jej koupím. DVD přehrávače koupíte v každém elektru. Já chtěl ale úplně obyčejný přehrávač od nějaké známější značky s možností servisu, kdyby se něco pokazilo. Nakonec jem vybral Panasonic DVD-S68EP-K. A co že to všechno umí?


Jde o stolní DVD přehrávač s podporou různých video, obrázkových a hudebních formátů včetně Divx, MP3 nebo JPEG. Je vybaven funkcí 1080p up-conversion, která převádí standardně definováno scény z DVD disků na scény s vysokým rozlišením (1920 x 1080 pixelů). Podporuje CD média, má USB vstup pro přehrávání fotografií, filmů a hudby.

Zatím funguje dobře, tak uvídíme za pár let:-)

Další info u prodejce Tivis.cz

Kam dál