Prosinec 2013

Asio se účastní jarních seminářů ČOV jako přednášející

28. prosince 2013 v 13:11
Společnost Asio - výrobce septiků, ČOV a systémů na odvodnění pozemků, vás srdečně zve na tradiční jarní semináře, "Čištění komunálních vod od A do Z … aneb ABECEDA novinek". Ty budou tentokrát zaměřeny na čištění komunálních vod a to od A do Z - od přírodních způsobů až po recyklaci odpadních vod, včetně recyklace tepla, nutrientů a související problematiky zápachu. Zmíněny budou nejnovější poznatky z oblasti jak vegetačních, tak "strojních" ČOV a také informace o nových polutantech a technologiích na jejich odstraňování. Na přání vodoprávních úřadů je zařazen i příspěvek týkající se postupu stanovení emisních limitů kombinovaným postupem.

Témata seminářů

High tech - dopolední část Domovní vegetační ČOV - Ing. Michal Kriška, Ph.D. (FAST VUT v Brně) Stabilizační nádrže jako terciální stupeň čištění - Ing. Eva Mlejnská (VÚV TGM, v.v.i.)

Membránové ČOV - Ing. Milan Uher (ASIO, spol. s r.o.), Ing. Marek Holba, Ph.D. (BÚ AV ČR v.v.i.) (řešení malých i velkých ČOV pomocí MBR - nové ČOV i intenzifikace)

Vize v ČOV, nové trendy a technologie (léky, drogy, chemie) - Ing. Karel Plotěný (ASIO, spol. s r.o.)

Kombinovaný přístup stanovení emisních limitů - Ing. Karel Plotěný, Ing. Oldřich Pírek (ASIO, spol. s r.o.)
Dešťové vody, šedé vody a využití tepla - Ing. Adam Bartoník, Ing. Karel Plotěný (ASIO, spol. s r.o.) (nejnovější informace a návaznosti - viz projekt AQUALOOP)

Zápach - úvod do problematiky - Ing. Ondřej Unčovský, Ing. Oldřich Pírek (ASIO, spol. s r.o.) (úvod do problematiky, poznávání zápachu)

Termíny a místa seminářů

  • 28.01.2014 - 9:00-14:00 - Ostrava, Dům kultury města Ostravy, a.s., 28. října 124/2556, 709 24 Ostrava
  • 30.01.2014 - 9:00-14:00 - Praha, Konferenční centrum VŠCHT, kolej Sázava, Chemická (Ekonomická) 952, 148 28 Praha
  • 04.02.2014 - 9:00-14:00 - Hradec Králové, Kongresové centrum Aldis, a.s., Eliščino nábřeží 375, 500 02 Hradec Králové
  • 06.02.2014 - 9:00-14:00 - Brno, Kongresové centrum BVV, Výstaviště 1, 647 00
  • 11.02.2014 - 9:00-14:00 - Teplice, Dům kultury, Mírové náměstí 2950, 415 80 Teplice
  • 12.02.2014 - 9:00-14:00 - Plzeň, Západočeské muzeum, Kopeckého sady 2, 301 00 Plzeň
  • 13.02.2014 - 9:00-14:00 - Zlín, CENTROPROJEKT, a.s., Štefánikova 167, 760 01 Zlín
  • 18.02.2014 - 9:00-13:00 - Olomouc, Hotel Hesperia, Brněnská 55, 779 00 Olomouc
  • 20.02.2014 - 9:00-14:00 - České Budějovice, ČEVAK, a.s., Boženy Němcové 2, 370 10 České Budějovice

Změny v zákoníku práce 2014 a jak se na ně připravit?

28. prosince 2013 v 12:17

1. Právní úprava svéprávnosti fyzické osoby

Zaměstnance nebo zaměstnavatele v pracovněprávních vztazích, stanovení zákazu výkonu závislé práce do 15 let věku a důsledky neplatnosti právních jednání jsou nyní vyhrazeny občanskému zákoníku a zákoník práce (ZP) tuto problematiku - až na výjimky - již neupravuje.

2. Vadné právní jednání

Zákoník práce stanoví, ve kterých případech se ke konkrétnímu věcně nebo formálně vadnému právnímu jednání nepřihlíží a jsou tudíž právně neúčinná (např. výpověď z pracovního poměru, která nebyla dána písemně, ujednání v podnikové kolektivní smlouvě, která upravují práva zaměstnanců v menším rozsahu než kolektivní smlouvy vyššího stupně, vzdání se práva zaměstnancem, které mu přiznává ZP, kolektivní smlouva nebo vnitřní předpis, postoupení pohledávky ze základního pracovněprávního vztahu nebo převzetí dluhu zaměstnance vůči zaměstnavateli nebo naopak jinou osobou).

3. Okamžité zrušení pracovního poměru

Zákoník práce ve vazbě na obecnou úpravu v občanském zákoníku zavádí nový institut spočívající v možnosti okamžitého zrušení pracovního poměru, dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti zákonným zástupcem mladistvého zaměstnance mladšího 16 let věku s přivolením soudu, je-li to nezbytné v zájmu jeho vzdělávání, vývoje nebo zdraví.

4. Zákaz postoupení práva na mzdu, plat, odměnu

Zákoník práce stanoví zákaz postoupení práva na mzdu, plat, odměnu z dohody nebo jejich náhradu nebo použití tohoto práva k zajištění dluhu, s výjimkou dohody o srážkách ze mzdy.

5. Započtení proti pohledávce

Zákoník práce omezuje možnosti započtení proti pohledávce na mzdu, plat, odměnu z dohody nebo jejich náhradu, a to jen ve vazbě na podmínky stanovené pro výkon rozhodnutí srážkami ze mzdy v občanském soudním řízení.

Podívejte se na aktuální nabídku školení a kurzů zaměřených na změny zákonů.

Velkoformátové skenování na skenerech ProServ

20. prosince 2013 v 13:17

Společnost DIGIS je od roku 2006 autorizovaným distributorem knižních a stolních velkoformátových skenerů ProServ.

Velkoformátové stolní a knižní skenery ProServ skenují podklady formátů A2 - A0. Součástí portfolia jsou rovněž mikrofilmové kamery. Obě technologie je možno kombinovat a provádět tak prostřednictvím hybridního systému simultánní převod jak do digitální podoby (skenování), tak i doanalogové podoby (mikrofilmy). Produkty jsou převážně určeny zákazníkům z řad archívů, knihoven, muzeí, katastrálních, pozemkových úřadů, jednoduše všude tam, kde je vyžadována vysoká přesnost transformace a "citlivý" přístup k vzácným originálům.
ProServ
Svěřte nám nejen velkoformátové skenování, ale také velkoformátový tisk a kopírování. Spolehněte se na služby společnosti DIGIS, která patří mezi špičku ve svém oboru.